Ana kaboo Tobaraoi iaon te raranga kie 2019

Nakoia taan raranga kie ni kabane iaon Kiribati.

N rimwian te rongorongo ae nako ni bwanaan Kiribati, ibukin te kaboo iaon te raranga kie ni matu.

Ao aikai ngkanne te tua iaona:
  • E na riai n eti raoi tabona, ke ena aki kiribwakeekee.
  • E na aki kiribwangabwanga.
  • E na manti raoi man weneraoi ngkana e takinaki.
  • E na riai ni karooroo, ao ena manimaniaki.
  • Te kie n matu n ikawai abwakina ao rababana.

Akea tokin te kie ni kabootoa iaon temanna, e tii kakawaki bwa ena okoro manimanna.

E kakawaki ae kam anga aran ami maniman ao kabwarabwaraia.

Ena toki rokon kiie ni kabotoa inanon bain Tobaraoi n 15 Tuun, ao ena nako araia ake a reke kaniwangaia n 1 Tuurai, bwa e aonga n reke raon kanakoraoan am ka40 n ririki n inaomata.

Te kaniwanga:

  • Te moanna $200
  • Te kauoman $150
  • Te kateniman $100

Kiie ni kabane ake a ira te kaboo ana bon bane ni kabooaki n aron tamaroaia man $50 nakon $70.

Ao ibukin te kan ota riki ao kawariira n ara aobiti i Bikenibeu.
Ke email visiting@tobaraoi.com.
Ke tareboonira iaon 74028715.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn